Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), Amargant, SL posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:

Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s'ofereixen a través del lloc web al qual s'accedeix, entre d'altres, mitjançant l'adreça principal www.amargant.com, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al corresponent fitxer el responsable del qual és AMARGANT, SL, polígon industrial, parcel·la 1, 08395 Sant Pol d'Mar, ESPANYA.

Quan per a la utilització o sol·licitud d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment

En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s'ofereixen a través d'aquest lloc web o l'enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Amargant, SL i el seu tractament automatitzat, en els termes estipulats en el present document.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a amargant@amargant.com o per fax al número (+ 34) 93 760 04 11 o per escrit al domicili de Amargant, SL indicant com a referència "dades personals" .

La direcció de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert per Amargant, SL, podrà ser utilitzada posteriorment per part de Amargant, SL per a l'enviament d'informació comercial i promocional, previ consentiment dels interessats que s'entendrà atorgat si res manifesten al contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. L'usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a amargant@amargant.com

En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s'ofereixen a través d'aquest lloc web o l'enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves que aquestes dades siguin cedides, si escau, a qualsevol empresa integrada o que s'integri en el futur en el Grup Amargant, per tal d'oferir als usuaris un servei personalitzat i d'acord amb les seves necessitats en l'àmbit dels productes i serveis que presten les empreses d'aquest Grup. L'usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a amargant@amargant.com Les entitats que componen el Grup Amargant són les que, en tot moment, s'estableixen en el lloc web.

Amargant, SL es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, ia complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, Amargant, SL es compromet a adoptar en tot moment les mesures d'índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Amargant, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc de la pàgina web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.