Avís Legal

1- INFORMACIÓ GENERAL

Les presents condicions generals regulen l'ús del lloc web de Amargant, SL i les empreses que componen el Grup Amargant, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça principal www.amargant.com i de totes aquelles que permetin accedir directament a algunes seccions o pàgines web pertanyents al Lloc Web.

El present lloc web és titularitat de Amargant, SL, entitat proveïda de CIF B62118443, i amb domicili a Barcelona, ​​polígon industrial, parcel·la 1, 08395 Sant Pol de Mar.

2- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Les presents condicions generals d'ús d'aquest lloc web, que tenen naturalesa contractual, són d'obligada lectura per part dels usuaris.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d'aquest lloc web podria estar sotmesa a condicions particulars, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

3- OBJECTE

A través d'aquest lloc web es facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició per Amargant, SL o per tercers.

El present Lloc té com a objecte prestar serveis d'informació comercial, podent contemplar activitat comercial, fins i tot mitjançant contractació per via electrònica, sobre productes o serveis inclosos en la present web de Amargant, SL i qualsevol altra vinculada a la mateixa.

Tots els productes i serveis continguts en ella són prestats de conformitat amb la normativa vigent.

4- ACCÉS I ÚS DEL LLOC

La utilització del lloc web de Amargant, SL posseeix caràcter gratuït. En el cas que apareguessin serveis l'ús estigués condicionat al pagament d'un preu, l'usuari serà oportuna i degudament advertit.

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix ​​la prèvia inscripció o registre dels usuaris. No obstant això, i amb caràcter excepcional, determinats serveis podran estar supeditats al registre de l'usuari en les bases de dades de Amargant, SL. En aquests casos, l'usuari es compromet a utilitzar les seves claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya).

Amargant, SL es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de la contrasenya utilitzada per l'usuari.

L'usuari garanteix la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniqui. En aquest sentit, serà d'obligació de l'usuari mantenir actualitzades informacions de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

Amargant, SL donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari assumeix l'obligació d'efectuar un ús correcte dels serveis i continguts que integren el present Lloc Web de conformitat amb les condicions generals vigents, les lleis i la moral i els bons costums generalment acceptats, així com l'ordre públic.

A títol merament indicatiu i no exhaustiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través d'aquest lloc web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que contravinguin l'ordre jurídic, l'ordre públic, siguin falses, es trobin protegits, o continguin virus.

Amargant, SL es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús vigents, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

5- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Drets de Propietat Industrial

Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfic-denominativa Amargant, són propietat exclusiva de Amargant, SL.

L'eventual presència en aquest Lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.

Noms de domini

En el mateix sentit que el referit en l'apartat precedent, el nom de domini www.amargant.com i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest Lloc són de titularitat exclusiva de Amargant, SL. La indeguda utilització dels mateixos suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

Drets d'Autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt com a obra , estan protegits com a drets d'autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

De conformitat amb l'exposat, corresponen a Amargant, SL els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements assenyalats en el paràgraf precedent; i tot això sense perjudici dels drets morals que sobre l'autoria corresponguin als seus autors.

Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador no titularitat de Amargant, SL i d'accés gratuït (freeware) que, si és el cas, l'usuari pogués trobar i descarregar des de diverses pàgines d'aquest Lloc per tal de possibilitar l'accés a les mateixes i als serveis oferts. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

ús personal

L'usuari queda expressament autoritzat per Amargant, SL a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, sempre que això es efectuï per a fins personals i privats de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats continguts. Aquesta facultat d'ús personal s'entén reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no suposa la concessió de llicència a l'usuari.

Així mateix, l'usuari queda expressament autoritzat a descarregar des d'aquest web els programes d'ordinador titularitat de Amargant, SL, sempre que això s'efectuï per tal de possibilitar l'accés als serveis oferts en aquest lloc web i per a fins privats i personals de l'usuari , sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d'aquest Lloc requerirà l'autorització expressa i per escrit de Amargant, SL

Reserva d'accions

L'ús dels continguts o serveis d'aquest lloc web no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.

L'usuari es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a Amargant, SL l'exercici de quants mitjans i accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6- enllaços a altres llocs WEB

En el lloc web de Amargant, SL l'usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a altres pàgines web independents d'aquesta. La seva única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general.

Amargant, SL es compromet a fer el possible per evitar l'existència en la seva pàgina web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, Amargant, SL es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar aquest enllaç.

7- FÒRUMS DE DEBAT I BUTLLETINS

Amargant, SL no es responsabilitza de les manifestacions o opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums permanents, en els butlletins o en els xats o tertúlies ocasionals que, si escau, es vagin a desenvolupar en el si d'aquest lloc web, però procurarà en tot moment la correcta utilització d'aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones ia la llibertat d'expressió emparada per la Constitució Espanyola, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions de continguts il·lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o explicació, quan en tingui coneixement efectiu de les mateixes.

Els usuaris d'aquests serveis evitaran qualsevol tipus de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent, i mostraran un tracte respectuós cap a terceres persones, intervinents o no en els fòrums o tertúlies.

8- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Privacitat: Amargant, SL no garanteix la privacitat absoluta en la utilització d'aquest Lloc, quant al seu contingut d'accés públic, ja que no s'ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

Virus: Amargant, SL no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència no queda garantida.

Disfuncions tècniques: Amargant, SL queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del Lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a l'mateix.

9- TERMINACIÓ I MODIFICACIÓ

En principi, la durada d'aquest Lloc és indeterminada, Amargant, SL es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís a els usuaris del mateix.

Així mateix, la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest Lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per Amargant, SL sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

10- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

Qualsevol disputa en relació amb el lloc web de Amargant, SL es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Regió de Barcelona i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.